ANZ

                              
                                                                 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                                                                          AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  ZOOTEHNIE 
         
                                                                        ,, Prof.  Dr.  G.  K.  CONSTANTINESCU ,,                                                    LEGISLATIA PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ANZ:

HOTĂRÂREA nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea ANZ

LEGEA nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia


                               PREZENTARE GENERALA, FUNCTII SI ATRIBUTII


Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.), înfiinţată în baza Legii nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.). 

Agenţia își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".

Agenţia este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

Agenţia are următoarele funcţii:
a)funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul zootehnic;
b)funcţia de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern potrivit competenţelor stabilite de lege.

În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia are, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi efectuează inspecţia de stat în zootehnie;
b)coordonează şi îndrumă tehnic la nivel naţional exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale şi alte specii de interes zooeconomic;
c)controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislaţiei în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte;
d)efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;
e)propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
f)coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de zootehnie, administrează bazele de date naţionale din domeniul său de activitate;
g)coordonează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, organizează şi efectuează activitatea de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele;
h)menţine conducerea registrelor genealogice la specii şi rase de animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
i)asigură reorganizarea, dezvoltarea şi funcţionarea băncii naţionale de gene animale pentru menţinerea biodiversităţii genetice, prin recoltare şi depozitare de material genetic de la reproducători valoroşi din populaţiile active şi aflate, în conservare;
j)elaborează, redactează şi tipăreşte cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicaţii tehnice de specialitate şi alte tipărituri şi publicaţii în domeniul de activitate al Agenţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu fondurile bugetare alocate;
k)asigură informarea fermierilor şi a potenţialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie şi expertiza de specialitate pentru implementare;
l)desfăşoară activităţi delegate de la agenţiile de plăţi acreditate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În domeniul inspecţiei în zootehnie, Agenţia are următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
a)întocmeşte planul anual de inspecţii, verificare şi control în funcţie de obiective, activităţi specifice, termene, reglementări legislative şi proceduri de lucru, care se aprobă prin decizie a directorului general;
b)controlează întreaga activitate de reproducţie şi ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, identificarea şi înregistrarea ecvideelor, identificarea stupilor şi stupinelor, conservarea patrimoniului genetic în zootehnie, importul-exportul de material biologic de reproducţie;
c)controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare;
d)controlează modul de implementare şi realizare a programelor de ameliorare şi conservare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice;
e)controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor;
f)controlează îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de autorizare şi/sau acreditare a organizaţiilor şi/sau asociaţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de ameliorare şi reproducţie la animale;
g)controlează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice în vederea omologării;
h)efectuează controale tematice în târguri şi oboare de animale, în trafic sau exploataţiile de animale;
i)organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;
j)verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă;
k)verifică corectitudinea înscrisurilor în evidenţele zootehnice şi cărţile de rasă, în scopul evaluării corecte şi îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de animale şi al conservării patrimoniului genetic;
l)reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative în vigoare, retrage acreditările şi autorizările asociaţiilor/organizaţiilor care refuză ori ignoră deliberat condiţiile pentru care au fost autorizate/acreditate.

Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii, Agenţia:
a)acreditează organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă şi/sau pentru efectuarea controlului oficial al producţiei, inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor;
b)autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare şi comercializare de embrioni şi material seminal congelat, codifică, aprobă şi autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale;
c)autorizează organizaţiile şi asociaţiile de crescători implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer, autorizează şi avizează prestatorii de servicii în domeniul biotehnologiilor de reproducţie la animale;
d)autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, pe specii, hergheliile şi depozitele de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic, autorizează armăsarii de reproducţie;
e)autorizează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice, în vederea omologării în conformitate cu criteriile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
f)autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare, atestă formele asociative apicole, acordă codurile de identificare pentru stupi şi stupine;
g)autorizează schemele de formare a noilor creaţii biologice în vederea omologării acestora, omologhează şi emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice;
h)avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie la păsări şi viermi de mătase, mătci, deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria "Herghelia Naţională", aprobă şi avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, conform legislaţiei în vigoare;
i)aprobă programele de ameliorare întocmite de asociaţiile şi organizaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice şi programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure şi asigură menţinerea biodiversităţii genetice pentru toate speciile de animale prin reorganizarea şi dezvoltarea băncii naţionale de gene animale;
j)înregistrează obiectivele avicole şi acordă codurile de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie;
k)emite certificatul de aprobare a transponderelor şi documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor şi acordă dreptul de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor furnizorilor secundari;
l)emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi;
m)confirmă corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine la bovine;
n)participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;
o)atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: păsări, animale de blană, porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie.

Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii, Agenţia monitorizează:
a)realizarea obiectivelor programelor de ameliorare şi conservare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice;
b)înregistrarea performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor;
c)activitatea de reproducţie, organizată şi desfăşurată prin montă naturală şi biotehnologii de reproducţie, la nivel naţional;
d)identificarea şi înregistrarea ecvideelor - constituie şi actualizează baza naţională de date a ecvideelor;
e)identificarea, repartizarea numerelor de identificare a stupinelor şi stupilor - constituie şi actualizează baza naţională apicolă de date;
f)datele referitoare la verificări, control şi inspecţie în zootehnie, inclusiv pe cele privind activitatea de clasificare a carcaselor.

Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţial, Agenţia efectuează contra cost:
a)în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor;
b)în laboratoarele proprii, teste de biologie moleculară pentru domeniul de activitate al Agenţiei;
c)analize, teste şi expertize în laboratorul naţional de referinţă pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui şi a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri;
d)la solicitarea beneficiarilor, expertiza materialului seminal, certifică prin buletine oficiale de analiză şi expertiză calitatea materialului seminal;
e)analiza calităţii furajelor în laboratoare proprii, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare.

(1)Agenţia eliberează, contra cost, certificate de origine/declaraţii de origine sau duplicate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele genealogice pe rase conduse de Agenţie, precum şi paşapoarte duplicat şi înlocuitor pentru ecvidee.
(2)Agenţia produce agent criogenic lichid cu instalaţiile proprii, agent necesar pentru funcţionarea băncii naţionale de gene animale, şi livrează contra cost agent criogenic lichid.
(3)Agenţia organizează şi desfăşoară, contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare şi perfecţionare profesională în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie.
(4)Agenţia asigură, contra cost, posibilitatea utilizării aplicaţiei informatice Sistemul informatic pentru conservarea şi ameliorarea speciilor de animale - SICASA de către asociaţiile crescătorilor de animale acreditate/autorizate de către Agenţie şi de către alte entităţi.
(5)Agenţia poate da spre închiriere bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislaţiei în vigoare.

 
Atribuţiile de autoritate competentă ale Agenţiei sunt îndeplinite la nivel teritorial de către oficiile judeţene de zootehnie organizate în centre regionale de zootehnie, structuri fără personalitate juridică în cadrul Agenţiei care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.