Inf. publice

               
                   COMPARTIMENTUL DE INFORMAȚII, RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ

 

Responsabil: Consilier Florica Spirea
Tel:  021/350.10.16; 021/350.10.17
Tel/fax :  021/312.10.10 
Mobil: 0734799260  
E-mail:
relatii.publice@anarz.eu


     Program de funcţionare
: luni-vineri, între orele 8:00-16:00


 
Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
Pentru mai multe detalii consultaţi: 

                  Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public 
                  
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în cadrul Agentiei Nationale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie funcţionează Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Presa.
Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie – Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Presa, Șos.Bucureşti-Ploieşti, km.18,2, Baloteşti, Ilfov sau pe e-mail: relatii.publice@anarz.eu.
În
cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.
Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

 

         Cerere solicitare informaţii de interes public
         Modalitațile de contestare a deciziei autorității publice         
 
        
Reclamaţie administrativă 1

        
Reclamaţie administrativă 2

                  
                   SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 


Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, adresată de un cetăţean sau de o organizaţie legal constituită, în numele colectivului pe care îl reprezintă (cuprinzând obligatoriu datele de identificare ale petiţionarului).
Petiţiile se pot depune la Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Presă al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie de luni până vineri, între orele  8.00 – 16.00, se pot  transmite prin poştă sau prin e-mail la adresa : relatii.publice@anarz.eu.


                    Procedura de soluţionare a petiţiiLOR


Compartimentul de informare, relaţii  publice şi presă are urmatoarele obligaţii:
- Primeşte,  înregistrează şi arhivează petiţiile adresate Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
- Prezintă petiţia conducerii instituţiei, dupa care o înaintează către compartimentul de specialitate al Agenţiei, a cărui activitate face obiectul petiţiei respective;
- Urmareşte soluţionarea petiţiei şi redactarea în termen legal a răspunsului;
- Asigură expedierea răspunsului către petiţionar. 
- Semnarea răspunsului petiţiei se face de către directorul general al instituţiei, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
- Rezolvarea petiţiei poate fi efectuată numai în limitele competenţelor conferite ANARZ, stabilite   prin   actele  normative  în  vigoare  (inclusiv Regulamentul  de  organizare  şi funcţionare al instituţiei).
 

                        Termenele de soluţionare a petiţiilor


- Termenul general de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile de la data  înregistrării;
- În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesitã o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii publice poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile;
- În cazul în care petiţiile se primesc spre rezolvare de la o altă autoritate ori instituţie publică, curge un nou termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia;
- Petiţiile care intră în competenţa de soluţionare a altor autorităţi ori instituţii publice, se trimit acestora în termen de 5 zile de la înregistrare;
- Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile, iar petiţionarul va fi înştiinţat despre aceasta;
- Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează;
- În situaţia în care se primesc mai multe petiţii de la acelaşi petiţionar, în care sunt sesizate aceleaşi probleme, petiţionarul va primi un singur răspuns.