CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ZOOTEHNIE


AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE “Prof.dr. G.K. Constantinescu” 

Centrul Național de Formare Profesională în Zootehnie

Jud. Cluj, Loc. Dej, Str. Corneliu Coposu nr. 13, cod 405200, Tel. 0264-211038, Fax 0264-211028
Jud. Cluj, Loc. Floreşti, Str. Avram Iancu nr.255, cod 407280, Tel. 0264-265116

E-mail: cnfpz.cluj@anarz.eucnfpz.secretariat@anarz.eu
Web page: http:://www.anarz.eu/


Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.), din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform H.G. 1188/29.12.2014 este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

A.N.Z. este o instituţie de prestigiu, recunoscută, care prin structura sa organizatorică, are o reţea extinsă la nivelul întregii ţări şi dispune facilităţi şi personal calificat, cu o vastă experienţă în domeniu.

A.N.Z., prin Centrul Naţional de Formare Profesională în Zootehnie (C.N.F.P.Z.), colaborează cu ministere şi alte organe de specialitate, universităţi agricole, autorităţi şi alte instituţii, în vederea dezvoltării formării profesionale în domeniul zootehnic.

A.N.Z., prin C.N.F.P.Z., este furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în conformitate cu normele legislative în vigoare, pentru organizarea şi desfăşurarea de programe de formare profesională, asigurând formarea resursei uname în domeniul zootehnic.
Obiectivul principal al C.N.F.P.Z. este furnizarea de programe de formare profesională de înaltă calitate în domeniul zootehnic, adaptate nevoilor de calificare, specializare şi perfecţionare ale prezentului, cu aplicabilitate directă pe piaţa muncii. 

Programele de formare profesională sunt elaborate în conformitate cu standardele ocupaţionale în vigoare, pentru ocupaţii care se regăsesc în Codul Ocupaţiilor din România (C.O.R.) şi Nomenclatorul Calificărilor (N.C.).

Pentru persoanele care promovează examenul de absolvire al unui program de formare profesională în cadrul C.N.F.P.Z., se eliberează după caz, certificate de calificare profesională (pentru programele de calificare) sau certificate de absolvire (pentru programele de specializare), însoţite de suplimentele descriptive în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite, emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Acestea sunt recunoscute în România şi Uniunea Europeană, respectiv statele care au aderat la Convenţia de la Haga (prin apostilare şi în conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale straine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961).


Cursuri de formare profesională

Prezentare

Legislatie

Organizare

Contact

Organizare 


ŞEF SERVICIU C.N.F.P.Z.

Ing. Florin Leontin CRISTE
E-mail: criste.florin@anarz.eu

Responsabil secretariat C.N.F.P.Z.

Ing. Ligia Nicoleta MARC
E-mail: cnfpz.secretariat@anarz.eu

Responsabili biobază Dej:

ing. Alexandru CÂMPEAN
ing. Ioan POP MOLDOVAN

Responsabil pentru implementarea cursului Lucrător în creşterea animalelor la nivelul structurilor teritoriale ale A.N.Z.

Ing. Alin Marcel HELGIU

Cursuri autorizate

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Centrul Naţional de Formare Profesională în Zootehnie (C.N.F.P.Z.), organizează următoarele cursuri de formare profesională autorizate:

 1. Curs de calificare, nivel 2 – Operator însămânţări artificiale la animale
 2. Curs de calificare, nivel 1 – Lucrător în creşterea animalelor
 3. Curs de specializare – Operator însămânţări artificiale la animale

Total număr absolvenți pentru cursurile de formare profesională autorizate desfășurate în perioada 2011-2014: 616.

Calificare - Operator IA la animale

Documentele solicitate la dosar în vederea înscrierii la cursul calificare - Operator de însămânţări artificiale la animale:

 1. Cerere de inscriere cOIA
 2. copie xerox a B. I./C.I.
 3. copie xerox a certificatului de naştere
 4. adeverinţă de la medicul de familie – clinic sănătos / apt pentru curs
 5. copie xerox a diplomei de absolvire a învăţământului liceal sau obligatoriu (în cazul în care învăţământul liceal nu este absolvit cu diplomă de bacalaureat, se va prezenta adeverinţa emisă de instituţia de învăţământ în care s-a realizat pregătirea)
 6. copii xerox ale altor diplome / acte de studiu
 7. copii xerox ale altor documente care atestă pregătirea profesională sau experienţa în domeniu (recomadare de la O.J.Z.-urile judeţene, etc.) *
 8. copie xerox a certificatului de căsătorie (femei) *
 9. acordul scris al parintilor pentru persoanele sub 18 ani *
 10. taxa de curs: 520 lei

* Dacă este cazul